Wat is een suicidepoging?

Wat is een suïcidepoging?

Door een psychiatrische ziekte kunnen mensen een einde aan hun leven willen maken. Wanneer iemand dit doet, heet dit suïcide of zelfdoding. Als iemand probeert suïcide te plegen zonder dat die persoon overlijdt, wordt dit een poging tot zelfdoding of suïcidepoging genoemd.

Hoe is de geestelijke gezondheidszorg georganiseerd in Nederland?

Hoe de geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Nederland wordt georganiseerd, is vastgelegd in twee wetten: de Zorgverzekeringswet en de Jeugdwet. De bekostiging van de ggz wordt vanaf 1 januari 2022 geregeld volgens het zorgprestatiemodel en niet meer via producten en dbc’s op basis van de DSM-classificatie.

Wat is de oorzaak van zelfdoding?

Nare gebeurtenissen uit het verre of recente verleden zijn een risicofactor. Zoals de dood van een dierbare, seksueel misbruik, lichamelijke of emotionele mishandeling, dreigende pijnlijke onthullingen en abrupt verlies van vrijheid of sociale status.

Wat is een hoog risico beleid GGZ?

Kort samengevat is een hoog-risicobeleid een pak afspraken die gericht zijn op hoog-psychiatrische cliënten. Dit zijn voornamelijk cliënten die door allerlei omstandigheden chronisch suïcidaal zijn en zichzelf op elk moment ernstig kunnen verwonden.

Hoe is de geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen georganiseerd?

Een CGG is georganiseerd in meerdere teams op verschillende vestigingsplaatsen. Elk team bestaat uit 1 of meerdere psychiaters, psychologen en maatschappelijk werkers. De hulpverlening in een CGG gebeurt tijdens consultaties. Er is geen opname of verblijf.

Hoe is de organisatie van GGZ opgebouwd?

Bij problemen met een psychische aard is de huisarts het eerste aanspreekpunt. Hij/zij zal met je in gesprek gaan over je vorm en ernst van je klachten. Vervolgens kan de huisarts in samenwerking met de Praktijkondersteuner Huisarts GGZ (POH GGZ) hulp bieden bij lichtere psychische problemen.

Is zelfdoding impulsief?

De meeste mensen die een einde aan hun leven maken, doen dat onverwacht en impulsief. Zo lijkt het voor hun omgeving. Maar echt impulsief is zelfdoding zelden. Meestal loopt iemand al maanden of jaren met plannen rond.

Hoe behandel je Suicidaliteit?

Bij de interventies op langere termijn (zie tabel Lange termijn behandeling) spelen farmacotherapie en psychotherapie een belangrijke rol bij de beïnvloeding van suïcidaal gedrag. Farmacotherapie bij depressie betreft antidepressiva, Elektroconvulsietherapie (ECT) en lithium, bij psychotische stoornissen clozapine.

Wie kan terecht bij CGG?

Een centrum voor geestelijke gezondheidszorg (CGG) biedt medisch-psychiatrische en psychotherapeutische hulpverlening aan mensen met ernstige psychische problemen. Elk CGG heeft een aparte werking voor kinderen en jongeren, volwassenen, en ouderen.

Hoe wordt de geestelijke gezondheidszorg gefinancierd?

Er zijn verschillende financieringsbronnen: uw zorgverzekeraar betaalt de zorg die onder de Zorgverzekeringwet (Zvw) valt, de ‘geneeskundige’ ggz. het zorgkantoor betaalt de zorg die onder de Wet langdurige zorg (Wlz) valt: langdurig verblijf.

Wat is GGZ voor organisatie?

Ruim 4 op de 10 Nederlanders krijgen in hun leven te maken met psychische problemen. De overheid wil dat mensen met psychische problemen passende hulp krijgen via de huisarts, basis GGZ of gespecialiseerde GGZ.

Wie stelt diagnose GGZ?

Een diagnose wordt (na verwijzing door de huisarts) vastgesteld door een psycholoog of psychiater. Deze kijkt naar al je klachten en symptomen door vragen te stellen en naar je te luisteren, soms vragenlijsten af te nemen en je gedrag te observeren.